Dokumentarci s prijevodom online dating music dating sites people dating


13-Oct-2017 23:49

Tako|er medij prete`no antikulturne zabave, ~iji je glavni cilj prodati vrijeme ogla{iva~ima i rasprostraniti uvoznu masovnu kulturu, koja obi~no spre~ava razvoj izvorne, lokalne kulture. Kao enim stranama’ o va`nosti mira, o zlu koje donosi nacionalizam, ili ’plemenska pripadnost’, nei ih tako u okru`enju neprijatelja, a sve kako bi sprije~ili da kao izbjeglice do|u u njihove zemlje.

Stranica iz Ekrana: tekst o slovenskom filmu 90 prije nastanka civilizacije, prije vladavine zakona. ^injenica je da globalizacija produbljuje jaz izme|u bogatih i siromai problem koji prijeti ~ovje~anstvu.

I still know what you did last summer The color of money It follows Hick.

August: osage county Territories Hk: forbidden super hero.

71 Katarina Mari}: RICH INHERITANCE — CREATIVITY OR BURDEN? BOLEST NIJE SRAMOTA / pr.: HRT — r.: Iva Jela~i} — dokumentarni — 30’ 130. i sc.: Vedran Maslovara — igrani — trajanje: 4’39’’ 168. i sc: Lukas Nola — eksperimentalni — trajanje: 10’ 169. i sc.: Pavle Vranjican — dokumentarni — trajanje: 50’ 170. i sc.: Tomislav @aja — dokumentarni — trajanje: 50’ 171. Dra`en Pi — sc.: Aleksej Pavlovsky — dokumentarni — trajanje: 26’69’’ 172. SLAVONSKI OMNIBUS / r.: Ivan [eremet — eksperimentalni — trajanje: 4’44’’ 237. SUDBINA MI NIJE DALA DA ODEM / pr.: The Ollendorff Center — r.: Jakov Sedlar, Dominik Sedlar — sc.: Jakov Sedlar — dokumentarni — trajanje: 26’ 247. i sc.: Iva Semen~i} — dokumentari — trajanje: 40’ 248.

(ANIMATION, EXPERIMENT, COMMERCIALS, MUSIC CLIPS) 75 FILMOGRAPHY AND AWARDS OF THE 13th DAYS OF CROATIAN FILM 80 CULTURAL POLICY Igor Kor: TERRENCE MALICK’S FILMS 109 T. BORE LEE: U [email protected] VELEGRADA / pr.: Genijalni filmovi productions — r. KUHARICE ZLATO MOJE, TEBE JELO HVALI TVOJE / pr.: HRT (program za kulturu) — r.: Dra`en @arkovi} — sc.: Dra`en @arkovi}, Zvonimir Toldi — igrani — trajanje: 25’ 173. i r.: Duje Juri} — eksperimentalni — trajanje: 4’35’ 174. i sc.: Aleksandar Muharemovi} — eksperimenalni — trajanje: 6’10’’ F I L M S K I L J E T O P I S 38/2004. TDR — OTON GLIHA / pr.: Plavi film — r.: Zoran Happ — sc.: DIGITEL — namjenski — trajanje: 15’’ 249. i sc.: Claudio Radeka — dokumentarni — trajanje: 34’ 269.

Posebnu pa`nju u nekim od ovih oglasa privla~i re~enica »..ove filmove ne treba brkati sa filmom koji je ve} prikazivan na trgu...«.8 Naime, Franc Skala, vlasnik pulskog kinematografa Eden koji se nalazio u Ulici Sergijevaca 16, naru~io je za svoj kino film o sahrani viceadmirala koji se ve} od 28. Zna~i, zna~ajan doga|aj — sahranu viceadmirala koji je poginuo nesre}nim slu~ajem — snimale su u Puli dve (konkurentske) kamere. Ipak, nikada ne treba gubiti nadu, jer stalno postoji mogu}nost da se bar neki od njih prona|e u nekom svetskom filmskom arhivu me|u neidentifikovanim materijalima.11 Tako|er ne znamo da li je Marinkovi} filmski snimio jo, Tomislav Povi}, Bojan Navojec, Ivan Kati}, Vanja Drach, Sa, Mladen Vuli}, Du, Hana Hegedu, Tomislav Stojkovi} — igrani, sdm. NA KOLJENA — VESNA PISAROVI] / pr.: Plavi film d.o.o. NI[TA OD SATARA[A / pr.: ADU — r., sc., gl.: Nikola Ivanda — k.: Petar Janji} — mt.: Ana [tulina — ul.: Nik, Bojan Navojec, Marija [vari~i}, Daria Lorenci, Luka Milas, Bo`idar Ali}, Dora Lipov~an, Mladen Vuki} — igrani, ktm. NOA / pr.: PLOP — r., sc., mt.: Sven Pavlini} — gl.: Luka Zima — dizajn [tef Bartoli} — an.: Zlatko Pavlini} — animirani, ktm. ’Pravo’ slobodno tr`i{te, za razliku od ’savr{enog’ favorizira samo sna`ne. Tako slobodno svjetsko tr`i{te najviinom slobodnih, siroma{nih seljaka. Televizija je postala ne{to upravo suprotno, osobito u onim zemljama koje su je prepustile snagama slobodnog tr`i{ta.

71 Katarina Mari}: BOGATO NASLJE\E — KREATIVNOST ILI TERET? BLUE AND WHITE LINES SACHTLER 34567 / pr.: VIV Studio — r. LET NEBESKIH MAJSTORA / pr.: Studio Ministarstva obrane — r.i sc.: Marina Tetari} Prusec — dokumentarni — 29’ 179. i sc.: Silvio Miro — sc.: Dra`en Kaleni} — dokumentarni — trajanje: 25’ 182. i sc.: Vedran [amanovi} — glazbeni spot — trajanje: 3’39’’ 183. OSJE^KI CRVENI [email protected] U RIJE^I I SLICI / pr.: Videoklub »Mursa« — r.: Goran Latkovi}, Aleksandar Muharemovi} — sc.: Goran Latkovi} — dokumentarni — trajanje: 26’35’’ 206. i sc.: Lukas Nola Lukas Nola — namjenski — trajanje: 30’’ 207. i sc.: Mladen Buri} — eksperimentalni — trajanje: 15’ 208. Tatjana Bo`i} — eksperimentalni — trajanje: 17’ 210. i sc.: Goran ^a~e — dokuementarni — trajanje: 9’34’’ 211. H FILM — r.: Tatjana Bo`i}, Vjeran Pavlini} — eksperimentalni — trajanje: 4’ 212. i sc.: Aleksandar Muharemovi}, Damir Tomi} — igrani — trajanje: 4’27’’ 213. i sc.: Mladen Santri} — dokumentarni — trajanje: 30’30’’ 214. SAJAM KNJIGE U ISTRI / pr.: Castropola — r.: Dra — sc.: Mauricio Ferlin — animirani — trajanje: 35’’ 227. SLIKAR KOJI JE [email protected] ZLATNI RAT / pr.: HRT (dokumentarni program) — r.

(ANIMIRANI, EKSPERIMENTALNI I NAMJENSKI FILM, GLAZBENI SPOT) 75 FILMOGRAFIJA I NAGRADE 13. i sc.: Fedor Vu~emilovi} — eksperimentalni — trajanje: 7’ 128. PAD KU]E KAPELSKI / pr.: HRT (dokumentarni program) — r. i sc.: Lawrence Kiiru — dokumentarni — trajanje: 30’ 234. i sc.: Ksenija Tur~i} — eksperimentalni — trajanje: 12’ 235.

Allen: Milo za drago) 198 Nikica Gili}: O INOVATIVNOJ ANIMACIJI (L. Walters: Animation Unlimited) 201 Milan Pelc: TREATISE ON PERSPECTIVE (H. 791.622(497.5)091 Ko s a n ov i } Rudolf Marinkovi} Zaboravljeni pionir hrvatskog filma P rou~avanje po~etnog perioda razvoja kinematografije, od vremena pronalaska ure|aja za snimanje i prikazivanje pokretnih slika, pa do zavrni su kada na|u neke ve}e ili manje fragmente filmske proanja ili novinskih tekstova — poku naii (u Gradskoj biblioteci — Biblioteca Civica ’Attilio Hortis’ — u Trstu) pulski dnevni list na talijanskom jeziku Il giornaletto di Pola. Nae odskora uklju~en, jer je preduze}e Rudolfa Marinkovi}a nedavno dobilo potrebne dozvole nadle`nih vlasti da snima kinematografske filmove u Puli i Pokrajini. O, KINORAMA i HRT — r.: Ida Tomi} — sc.: Tanja Kirhmajer — k.: Davorin Gecl — mt.: Branko Vukovi} — gl.: Vesna [ir — ul.: Kre, Goran Grgi}, Natalija \or|evi}, Nada Ga~e Livakovi}, Jelena Miholjevi}, Ranko Zidari}, Suzana Nikoli} — igrani, ktm. RASTANAK / pr.: ADU — r.: Sa — k.: Luka Jan~in — mt.: Marko Ferkovi} — gl.: Tinderstics — ul.: Sven Jahir, Barbara Nola, Goran Mani} — igrani, ktm. ROSAL LIP BALM / pr.: Planet B — r.: Kras Gan~ev — sc.: Bruketa & @ini} — k.: Sven Pepeonik — mt.: Ivana Fumi} — gl.: Hrvoje [tefoti} — ul.: Lana Baneli, Mara Maga — k.: Darko Drinovac — mt.: Davor Flam — namjenski, glazbeni spot, ktm. SADO-MAZO / pr.: HRT — r.: Dalibor Matani} — sc.: D. — trajanje: 7’30’’ F I L M S K I L J E T O P I S 38/2004. C — SISTEM / pr.: Producentska ku}a »Kurac od ovce« — r. THE END / pr.: Filmska autorska grupa »Enthusia Planck« — r. U NA[EM GRADU / pr.: Irma Omerzo Marmot — r.: Saar — Metalac — eksperimentalni — trajanje: 18’34’’ 262. i sc.: Miro Brankovi} — dokumentarni — trajanje: 24’ 263. i sc.: Marija Ratkovi} — dokumentarni — trajanje: 14’27’’ 264. i sc.: Pavle Vranjican — dokumentarni — trajanje: 15’ 265. i sc.: Pavle Vranjican — dokumentarni — trajanje: 22’ 266. i sc.: Vlado Zrni} — dokumentarni — trajanje: 10’ 267. i sc.: @eljko Sari} — dokumentarni — trajanje: 50’30’’ 268. OSTALE NAGRADE Nagrada Jelena Rajkovi} Hrvatskoga drunost. A to smo tenost te velike i svijetle budu}nosti, te vje~nog bla`enstva i sre}e, raj. Ta ru`i~asta ’teorija’, zapravo primitivna liberalna ideologija, govori nam kako je to dobro, jer su dr`ave sebi~ne i agresivne, porobljavaju svoje gra|ane i poti~u me|usobne ratove.

Turkovi}: Understanding Perspective) 195 Jelena [esni}: WOODY IN A DIFFERENT MEDIUM (W. Nakladnik: Hrvatski filmski savez Utemeljitelji: Hrvatsko dru-[karica Uredni (izvr, Diana Nenadi}, Ivo [krabalo, Igor Tomljanovi}, Hrvoje Turkovi} (glavni urednik), Katarina Mari} (gostuju}a urednica) Likovni urednik: Luka Gusi} Lektorica: Sa Prijevodi na engleski: Mirela [karica Priprema: Kolumna d.o.o., Zagreb Tisak: Tiskara CB Print, Samobor Hrvatski filmski ljetopis izlazi tromjese~no u nakladi od 1000 primjeraka. Prvi od tih snimljenih filmova je o prolasku verske procesije i ve} je prikazan, a pripremaju se i drugi zanimljivi istarski filmovi namenjeni Jadranskoj izlo`bi u Be~u. Zasad o tome imamo veoma oskudne podatke, ali na osnovu njih bi se svakako mogla nastaviti istra`ivanja. godinu1 pod tim imenom se nalazi samo jedna osoba — vlasnik prodavnice testenina. Matani}, Kre — an.: Mario Kal|era — namjenski, ktm. SAVR[ENO DRU[TVO / pr.: HRT, FADE IN — r.: Hrvoje Mabi} — sc.: Martina Globo~nik, Hrvoje Mabi} — k.: Almir Faki} — mt.: Marin Jurani}, Hrvoje Mabi} — gl.: Hrvoje Mabi}, Nikola Ivanda — dokumentarni, ktm. SEND YOUR LETTERS NO MORE — COOL SHAKES / pr.: Plavi film d.o.o. ]uri} — r., sc.: Suzana ]uri} — k.: Darko Drinovac — mt.: Alen Franceti} — namjenski, glazbeni spot, ktm. TDR MC BAND / pr.: Planet B — r.: Kras Gan~ev — sc.: Bruketa & @ini} — k.: Vanja ^ernjul — mt.: Ivana Fumi} — gl.: Luka Zima — ul.: Ines Bojani}, Dejan Marceli} — namjenski, ktm. TDR MC RED CARPET / pr.: Planet B — r.: Kras Gan~ev — sc.: Bruketa & @ini} — k.: Vanja ^ernjul — mt.: Ivana Fumi} — gl.: Luka Zima — ul.: Mara Maga — r., sc.: Zoran Zekanovi} — k.: Jens Woernle, Hili Leimgruber — mt.: Zoran Zekanovi}, JR Kilias — gl.: Nebs Jela~a — ul.: Zdenko Kati}, Fran Joza, Branko Rogi}, Sanja Zalovi} — igrani, ktm. TO NISMO MI — DIVAS i OLIVER DRAGOJEVI] / pr.: Men Art — r., sc., k.: Radislav Jovanov Gonzo — mt.: Anita Jovanov — namjenski, glazbeni spot, ktm. TOLERANCIJA / pr.: Public Image — r., sc.: Dalibor Matani} — k.: Branko Linta — gl.: Jura Ferina i Pavle Miholjevi} — ul.: Enes Vejzovi}, D`imi Jur~ec — namjenski, ktm. i sc.: Miljenko Popovi} — Miljac od Bosne — eksperimentalni — 50’’ 137. i sc: Fran Sokoli} — eksperimentalni — trajanje: 2’50’’ 251. Gimnazije, Osijek — r.: Vedran Maslovara — sc.: Nastasja Sailovi} — igrani — trajanje: 2’46’’ 254. A ekonomija slobodnoga tr`i{ta dobra je jer ukida granice koje razdvajaju ljude koji `ele `ivjeti u zajedni{tvu i miru.godine u dnevnom listu na nema~kom jeziku Polaer Tagblatt objavljen oglas fotografskog salona Venus u tada.2 Zna~i, nema sumnje H R V A T S K I Oglas za program pulskog kina ’Edison’ objavljen u Polaer Tagblatt (od .) da je on bio po zanimanju fotograf. Naime, viceadmiral je ~etiri dana posle proslave Carevog ro|endana — 22. Prilikom ispaljivanja drugog hica do snimio i za koji imamo podatke bio je Velika proslava 18. FIKCIJE / pr.: Kinoklub Zagreb — r.: Marko Majerski — sc.: Marko Majerski, Seid Ru`i} — igrani — trajanje: 39’ 148. i sc.: Mladen ]apin — dokumentarni — trajanje: 31’30’’ 150. i sc.: Ivan Buli}, Danijel \or|evi}, Josip [omo|i, Mario Martini} — namjenski — trajanje: 1’ 151. i sc.: Ivan Buli}, Danijel \or|evi}, Josip [omo|i, Mario Martini} — namjenski — trajanje: 1’ 152. — r.: Jadranko Pongrac — sc.: Ivana O`etski — dokumentarni — trajanje: 31’ 154. JER DO\E DAN GOSPODNJI / pr.: HRT — r.: Dra`en Pi — sc.: Ljiljana [i — dokumentarni — trajanje: 29’15’’ 161. i sc.: Irena [kori} — eksperimentalni — trajanje: 5’41’’ 163. i sc.: Ljiljana Bunjevac Filipovi} — dokumentarni — trajanje: 29’ 164. i sc: Ljiljana Bunjevac Filipovi} — dokumentarni — trajanje: 29’ 165. No, u zbilji su sile koje promi~u globalizaciju sebi~ne i neodgovorne.The Circle of 6 app makes it quick and easy to reach the 6 friends you choose. You Deserve a Safety Zone Tip Sheet "You deserve a safety zone" is a Kaiser Permanente (KP) tip sheet for teens who may be dealing with violence or abuse in their dating relationships.… continue reading »


Read more